Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

POMOC SPOŁECZNA


Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one wstanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.
Wniosek może również złożyć przedstawiciel ustawowy za zgodą wnioskodawcy.

Z Ośrodka Pomocy Społecznej można uzyskać następujące świadczenia i pomoc:
- zasiłek stały,
- zasiłek okresowy,
- zasiłek celowy,
- zasiłek celowy specjalny,
- zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego i klęski żywiołowej lub ekologicznej,
- zasiłek celowy na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podst. przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych,
- zasiłek celowy w formie biletu kredytowanego,
- usługi opiekuńcze,
- dożywianie dzieci,
- świadczenie pieniężne w postaci zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku,
- kompletowanie dokumentów do umieszczenia w domach pomocy społecznej,
- sprawienie pogrzebu,
- praca socjalna ,
- schronienie i zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
- pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
8) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
9) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
10) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00 zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej",
2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie",
3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej "kryterium dochodowym rodziny"
- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów w/w lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej,
4) kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308 zł/miesięcznie.
*informacja opracowana na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.( Dz.U. poz. 1508 z 2018r.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 1358)

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 834
Podmiot udostępniający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu
Nazwa dokumentu: Pomoc społeczna
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Sojka Marek
Osoba, która udostępnia informację: Sojka Marek
Data wytworzenia informacji: 16.09.2020 08:00:03
Data udostępnienia informacji: 16.09.2020 08:00:26
Data ostatniej aktualizacji: 10.12.2020 07:16:20
Rejestr zmian