logo

Fundusz alimentacyjny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu od dnia 01 października 2008 realizuje zadania w zakresie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.


 


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione są od kryterium dochodowego i przysługują wówczas, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 800 zł.


W okresie zasiłkowym 2019/2020 tj. 01.10.2019r. do 30.09.2020r. wykazujemy dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy, czyli za rok 2018.


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 rok życia albo gdy osoba uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia bądź  w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności- bezterminowo.


 


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują , jeżeli osoba uprawniona :


 


1.       Została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;


2.       Zawarła związek małżeński.


 


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów,  jednak nie wyżej niż 500 zł.


 


Świadczenia wypłaca się w okresach miesięcznych . Ustalenie prawa do świadczeń następuje na wniosek  osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.  Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu. 


W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres  świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik  następuje do dnia 31 października.


 


 


Wymagane dokumenty do funduszu alimentacyjnego


 


1.Wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Haźlachu składają osoby uprawnione zamieszkujące na terenie gminy Hażlach.


 


 


2. Wniosek powinien zawierać:


 


 


 


     -   dane dotyczące członków rodziny, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, numer NIP, a w razie gdy nie nadano tych numerów lub jednego z nich - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;


 


     -   oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu;


 


     -   oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji.


 


 


 


4.       Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:


 


 


 


1) zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierające informacje o:


 


-     wysokości dochodu,


 


-     wysokości składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,


 


-     wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,


 


-     wysokości należnego podatku;


 


 2)   zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;


 


 3)   inne zaświadczenia lub oświadczenia w tym:


 


-    dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,


 


-    zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji,


 


-    orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,


 


-    odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,


 


-    orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,


 


-    zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,


 


-    informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:


 


-   brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub


 


-   brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca  zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Więcej »
Fundusz alimentacyjny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu od dnia 1 października 2008 roku realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 670 z późn.zm.).


 


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione są od kryterium dochodowego i przysługują wówczas jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 800,00 zł.


 


W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy lub po tym roku, ustalając jego dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.


W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, ustalając dochód członka rodziny, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.


 


W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy jego dochód ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.


 


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.


 


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:


1) została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;


2) zawarła związek małżeński.


 


Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.


 


Wniosek powinien zawierać:


1) dane dotyczące członków rodziny, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - numer dokumentu stwierdzającego tożsamość;


2) oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu;


3) oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Więcej »licznik odwiedzin: 260143