logo
Świadczenia rodzinne » Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego » Dodatki do zasiłku rodzinnego
z tyt. opieki nad dzieckiem w ok. korzystania z ur. wych

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego opieką faktyczną, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

- 24 miesięcy kalendarzowych

- 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż nad jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu

- 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności

Prawo do dodatku przysługuje osobie, która bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Dodatek przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie.


Więcej »licznik odwiedzin: 260117