logo
Świadczenia rodzinne » Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
Zasiłek rodziny

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.


 


 


 


 


 


 


 


Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:


- 18 roku życia lub


-  nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo


-  24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności


 


 


 


 


 


Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:


-   dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim


-  dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej


- osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie


- pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko


- osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:


a/ rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje


b/ojciec dziecka jest nieznany


c/ powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone


d/sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka


e/ dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowanąw porównywalnych i powtarzających się okresach


e/ członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 


Więcej »licznik odwiedzin: 269974