logo
Świadczenia rodzinne » Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
Zasiłek rodziny


Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

- 18 roku życia lub

-  nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo

-  24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

-   dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim

-  dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej

- osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie

- pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko

- osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:

a/ rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje

b/ojciec dziecka jest nieznany

c/ powództwo o ustalenie świadczeń alimentacyjnych od drugiego z rodziców zostało oddalone

d/sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka

e/ członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 Więcej »licznik odwiedzin: 142266