logo

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne

 


Świadczenia rodzinne* przysługują :


 


- obywatelom polskim,


- cudzoziemcom:


a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,


b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronych o zabezpieczeniu społecznym,


c)  przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,


d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.


 


 


 


Świadczenia rodzinne przysługują powyższym osobom, jeżeli zamieszkują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


 


 


 


 


 


W przypadku ubiegania się o świadczenia rodzinne należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hażlachu wniosek o  ustalenie prawa do świadczeń wraz z wymaganą dokumentacją.


 


 


 


 


 


Do wniosku należy dołączyć przede wszystkim:


 


- dokumenty określające datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu,


- dokumenty określające datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany - w przypadku dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,


- dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,


- zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów,


- oświadczenia o deklarowanych dochodach w przypadku osoby prowadzącej działalność na podstawie ryczałtu lub karty podatkowej,


-   nakaz płatniczy w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego,


- odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,


- odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,


- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,


- w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:


     zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub


        informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,


-  inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych.


 


 


 


 


 


 


*informacja opracowana na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r ( Dz.U. z 2016r. poz. 1518z późn. zm.)

Więcej »licznik odwiedzin: 260131