logo

Pomoc społeczna

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA


 


Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one wstanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.


Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.


 


 


Wniosek może również złożyć przedstawiciel ustawowy za zgodą wnioskodawcy. 


 


Z Ośrodka Pomocy Społecznej można uzyskać następujące świadczenia i pomoc:


- zasiłek stały,


- zasiłek okresowy,


- zasiłek celowy,


- zasiłek celowy specjalny,


- zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego i klęski żywiołowej lub ekologicznej,


- zasiłek celowy na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym  dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podst. przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych,


- zasiłek celowy w formie biletu kredytowanego,


- usługi opiekuńcze,


- dożywianie dzieci,


- świadczenie pieniężne w postaci zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku,


- kompletowanie dokumentów do umieszczenia w domach pomocy społecznej,


- sprawienie pogrzebu,


- praca socjalna ,


- schronienie i zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,


- pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,


- pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze.


 


Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:


1)  ubóstwa;


2)  sieroctwa;


3)  bezdomności;


4)  bezrobocia;


5)  niepełnosprawności;


6)  długotrwałej lub ciężkiej choroby;


7)  przemocy w rodzinie;


8)  potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;


9)  potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;


10)  bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;


11)  trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa  art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;


12)  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;


13)  alkoholizmu lub narkomanii;


14)  zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;


15)  klęski żywiołowej lub ekologicznej.


 


 Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:


  1)  osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00 zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej",


  2)  osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie",


  3)  rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej "kryterium dochodowym rodziny"


- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów w/w lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej,


  4) kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308 zł/miesięcznie.


 


*informacja opracowana na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.( Dz.U. poz. 1508 z 2018r.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 1358)

Więcej »licznik odwiedzin: 260156