logo

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://gops.hazlach.samorzady.pl/.


Data publikacji strony internetowej: 2007-05-23. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-02.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:


-brak ułatwień dostępu dla osób niepełnosprawnych,


-błędy w atrybutach znaczników kodu html,


-strona nie zawiera formularza kontaktowego.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-08. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Na stronie internetowej można częściowo korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


 


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Sojka, gops@hazlach.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 856 96 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np.: odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu tj: opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.


Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


 


Dostępność architektoniczna


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu mieści się na parterze budynku Urzędu Gminy w Hażlachu przy ul. Głównej 57, ale prowadzą do niego schody.


 


Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli


Wejście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.


Przy wejściu głównym do Urzędu Gminy na poziomie parkingu znajduje się przycisk przywołujący, za pomocą którego osoba z niepełnosprawnością ruchową ma możliwość skontaktowania się z sekretariatem urzędu. Następnie pracownik Urzędu Gminy telefonicznie informuje GOPS w Hażlachu, by pracownik merytoryczny GOPS w Hażlachu zszedł do lokalu Gminnego Centrum Informacji w przyziemiu budynku w celu obsłużenia klienta.


Do lokalu Gminnego Centrum Informacji wchodzi się wprost z parkingu. Wejście posiada ułatwiony dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową, jest poszerzone, pozbawione progu, drzwi są wyposażone w samozamykacz z ramieniem spowalniającym.


 


Opis dostępności korytarzy, schodów i wind


Przy wejściu do GOPS w Hażlachu brak windy. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się w przyziemiu budynku Urzędu Gminy w lokalu Gminnego Centrum Informacji.


 


Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych


W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform, informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


 


Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych


W niedalekiej odległości od wejścia głównego do budynku Urzędu Gminy znajduje się jedno miejsce przewidziane dla osób niepełnosprawnych.


 


Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach


Do GOPS w Hażlachu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


 


Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online


Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego.


 


Dane teleadresowe :


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach,
adres e-mail: gops@hazlach.pl,
nr tel. 33 856 96 00,    
nr fax 33 856 93 23.


 


 

Więcej »licznik odwiedzin: 260150