logo
Pomoc społeczna
POMOC SPOŁECZNAPOMOC SPOŁECZNA

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one wstanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w ośrodku pomocy społecznej osobiście lub pisemnie.

Wniosek może również złożyć przedstawiciel ustawowy za zgodą wnioskodawcy.

 

Z pomocy społecznej można uzyskać następujące świadczenia:

- zasiłek stały

- zasiłek okresowy

- zasiłek celowy

- zasiłek celowy specjalny

- dożywianie dzieci

- kompletowanie dokumentów do umieszczenia w domach pomocy społecznej

- sprawienie pogrzebu

- praca socjalna

 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

  1)  ubóstwa;

  2)  sieroctwa;

  3)  bezdomności;

  4)  bezrobocia;

  5)  niepełnosprawności;

  6)  długotrwałej lub ciężkiej choroby;

  7)  przemocy w rodzinie;

7a)  potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

  8)  potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

  9)  bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10)  braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze;

11)  trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;

12)  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13)  alkoholizmu lub narkomanii;

14)  zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15)  klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

  1)  osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477,00 zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej",

  2)  osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351,00 zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie",

  3)  rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej "kryterium dochodowym rodziny"

- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów w/w lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

 

informacja opracowana na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.( Dz.U.nr 64 poz. 593 z 2004r. późn. zm. )

Autor : Dziadek Monika
Zredagował(a) : Beata Balas
Data wprowadzenia : 2007-05-28 14:52:39
Data ostatniej modyfikacji : 28.05.2007 14:52
Liczba wyświetleń : 533
DRUKUJ


licznik odwiedzin: 167359