logo
Zaliczka alimentacyjna
Zaliczka alimentacyjnaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu od dnia 1 września 2005r. na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej ( Dz. U. z 2005r., Nr 86, poz. 732 z późn. zm.) realizuje nowe zadanie - wypłatę zaliczki alimentacyjnej.

Zaliczka alimentacyjna oznacza kwotę wypłaconą przez organ właściwy wierzyciela osobie uprawnionej na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego, ustalonego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja świadczenia alimentacyjnego jest bezskuteczna. 

Bezskuteczność egzekucji oznacza egzekucją, w wyniku której nie wyegzekwowano należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych za okres trzech ostatnich miesięcy.

Organem właściwym wierzyciela jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Osobą uprawnioną do zaliczki alimentacyjnej jest osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli:

a) osoba uprawniona jest wychowywana przez osobę samotnie wychowującą dziecko w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych /osoba samotnie wychowująca dziecko to panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w seperacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem/

b) osoba uprawniona jest wychowywana przez osobę pozostającą w związku małżeńskim z osobą, która przebywa w zakładzie karnym powyżej trzech miesięcy albo jest całkowicie ubezwłasnowolniona,

c) jest osobą uczącą się w rozumieniu przepisów o świadczenich rodzinnych /osobą uczącą się jest osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony/

Zaliczka alimentacyjna przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia albo, w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia 24 roku życia, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 583,00 zł

Zaliczka alimentacyjna przysługuje do wysokości świadczenia alimentacyjnego, nie więcej jednak niż:

1) w przypadkugdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki - 170,00 zł dla osoby uprawnionej albo 250,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

2) w przypadku gdy w rodzinie są trzy osoby, lub więcej, uprawnione do zaliczki - 120,00 zł dla osoby uprawnionej albo 170,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku gdy dochód rodziny nie przekracza kwoty 291,50 zł na osobę w rodzinie (50% kwoty 583,00 zł) kwotę zaliczki zwiększa się do:

1) w przypadkugdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki - 300,00 zł dla osoby uprawnionej albo 380,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

2) w przypadku gdy w rodzinie są trzy osoby, lub więcej, uprawnione do zaliczki - 250,00 zł dla osoby uprawnionej albo 300,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zaliczka nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona:

1) przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,

2) zawarła związek małżeński,

3) jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.

Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej składa się za pośrednictwem komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz osoby uprawnionej. Komornik dołącza do wniosku o przyznanie zaliczki zaświadczenie o bezskuteczności prowadzonego postępownia egzekucyjnego za okres trzech ostatnich miesięcy i przekazuje go do organu właściwego wierzyciela. 

W przypadku gdy świadczenia alimentacyjne dochodzone są od dłuznika alimentacyjnego zamieszkałego za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, osoba mająca prawo do świadczeń alimentacyjnych składa bezpośrednio do organu właściwego wierzyciela wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej łącznie z informacją sądu okręowego o stanie egzekucji lub zaświadczeniem zagranicznej instytucji egzekucyjnej o stanie egzekucji świadczeń alimentacyjnych za okres trzech ostatnich miesięcy.

Organ właściwy wierzyciela wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu zaliczki na podstawie otrzymanych dokumentów, w tym przede wszystkim:

1) wniosku o przyznanie zaliczki,

2) zaświadczenia komornika sądowego bądź informacji sądu okręgowego lub zaświadczenia zagranicznej instytucji egzekucyjnej o stanie egzekucji świadczeń alimentacyjnych,

3) złożonych oświadczeń wnioskodawcy na temat:

- spełniania warunków określonych w ustawie,

- przekazania komornikowi sądowemu wszystkich znanych mu istotnych informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika alimentacyjnego,

- informacji o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych do alimentacji względem osoby uprawnionej, na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

4) innych niezbędnych dokumentów określonych w przepisach o świadczeniach rodzinnych, a zwłaszcza: zaświadczeń lub oświadczeń dokumentujących wysokość osiąganych dochodów, zaświadczenia organu gminy lub nakazu płatniczego o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych, orzeczeń o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne, prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub seperację, tytułu określającego wysokość przyznanych alimentów, zaświadczenia szkoły, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia.

Organ właściwy wierzyciela po upływie kwartału dokonuje rozliczenia pomiędzy wypłaconą zaliczką alimentacyjną a wyegzekwowanym przez komornika świadczeniem alimentacyjnym. Wysokość zaliczki w nastepnym kwartale stanowi różnicę pomiędzy świadczeniami alimentacyjnymi albo kwotami, o których mowa w art. 8, a wysokością wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego.

Osoba, która nienależnie pobrała zaliczkę zobowiązana jest do jej zwrotu.

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej , powiększonej o 5%. Dłużnik alimentacyjny, przeciwko któremu prowadzona jest egzekucja świadczeń alimentacyjnych na rzecz osoby uprawnionej, nie może żądać zwolnienia z egzekucji powołując się na zapłacenie świadczeń alimentacyjnych do rąk osoby uprawnionej

*informacja opracowana na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postepowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej ( Dz. u. z 2005r. Nr 86 poz. 732 z późn. zm.)

Autor : Balas Beata
Zredagował(a) : Beata Balas
Data wprowadzenia : 2007-07-26 22:14:22
Data ostatniej modyfikacji : 26.07.2007 22:15
Liczba wyświetleń : 371

Redaktor  Data modyfikacji 
Beata Balas  26.07.2007 22:14pokaż tą wersję
DRUKUJ


licznik odwiedzin: 167349