logo
Pomoc społeczna
POMOC SPOŁECZNA
A R T Y K U Ł   A R C H I W A L N Y


POMOC SPOŁECZNA


 


Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one wstanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.


Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.


 


Wnioski o przyznanie pomocy można składać w ośrodku pomocy społecznej osobiście lub pisemnie od poniedziałku do piątku w godzinach:


poniedziałek od 7.00 do 15.30


wtorek od 7.00 do 15.30


środa od 7.00 do 16.30


czwartek od 7.00 do 15.30


piątek od 7.00 do 14.30


 


Wniosek może również złożyć przedstawiciel ustawowy za zgodą wnioskodawcy. 


 


Z Ośrodka Pomocy Społecznej można uzyskać następujące świadczenia i pomoc:


- zasiłek stały


- zasiłek okresowy


- zasiłek celowy


- zasiłek celowy specjalny


- zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego i klęski żywiołowej lub ekologicznej


- zasiłek celowy na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podst. przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych


- zasiłek celowy w formie biletu kredytowanego


- usługi opiekuńcze


- dożywianie dzieci


- kompletowanie dokumentów do umieszczenia w domach pomocy społecznej


- sprawienie pogrzebu


- praca socjalna 


- schronienie i zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym


- pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego


- pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze


 


Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:


  1)  ubóstwa;


  2)  sieroctwa;


  3)  bezdomności;


  4)  bezrobocia;


  5)  niepełnosprawności;


  6)  długotrwałej lub ciężkiej choroby;


  7)  przemocy w rodzinie;


7a)  potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;


  8)  potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;


  9)  bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;


10)  trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;


11)  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;


12)  alkoholizmu lub narkomanii;


13)  zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;


14)  klęski żywiołowej lub ekologicznej.


 


 Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:


  1)  osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634,00 zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej",


  2)  osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514,00 zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie",


  3)  rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej "kryterium dochodowym rodziny"


- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów w/w lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.


 


*informacja opracowana na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.( Dz.U. poz. 1769 z 2017r. oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r. poz. 1058)

Autor : Dziadek Monika
Zredagował(a) : Sylwia Wawrzyczek
Data wprowadzenia : 2007-05-28 14:57:56
Data ostatniej modyfikacji : 12.10.2017 11:31
Liczba wyświetleń : 58

Redaktor  Data modyfikacji 
Sylwia Wawrzyczek  12.10.2017 11:42pokaż tą wersję
Sylwia Wawrzyczek  02.11.2018 08:39pokaż tą wersję
Sylwia Wawrzyczek  02.11.2018 08:43pokaż tą wersję
Sylwia Wawrzyczek  02.11.2018 08:43pokaż tą wersję
Sylwia Wawrzyczek  02.11.2018 08:51pokaż tą wersję
Sylwia Wawrzyczek  02.11.2018 08:52pokaż tą wersję

Redaktor  Data modyfikacji 
Sylwia Wawrzyczek  27.07.2007 10:06pokaż tą wersję
Beata Balas  26.07.2007 22:19pokaż tą wersję
Beata Balas  28.05.2007 14:57pokaż tą wersję
DRUKUJ


licznik odwiedzin: 167329