logo
Nabór na wolne stanowisko » Nabór na stanowisko Asystenta rodziny » Ogłoszenie o naborze
Ogłoszenie o naborze

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W HAŻLACHU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY (NA ZASTĘPSTWO)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu


OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO POMOCNICZE: ASYSTENT RODZINY (NA ZASTĘPSTWO)


 


I. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu, 43-419 Hażlach, ul. Główna 57


II. Stanowisko pracy: Asystent Rodziny (na zastępstwo)


III. Wymagania stawiane kandydatom:


Niezbędne wymagania:


1) obywatelstwo polskie;


2) wykształcenie wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowane co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia i udokumentowane co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną;


w/w szkolenia i studia podyplomowe winny obejmować zakres programowy szkolenia określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 9 grudnia 2011r. (Dz.U. 2011r. poz. 1608) w sprawie szkoleń na asystenta rodziny;


3) nie jest i nie był/była pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu/jej zawieszona lub ograniczona;


4) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego/niej wynika z tytułu egzekucyjnego;


5) nie był/była skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;


6) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;


Dodatkowe wymagania:


1) prawo jazdy kat. B;


2) biegła znajomość obsługi komputera;


3) doświadczenie w pracy związanej z pomocą rodzinie;


IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


Realizacja zadań asystenta rodziny wynikająca z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2017 poz. 697), a w szczególności:


1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikami socjalnymi;


2) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;


3) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;


4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;


5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;


6) wspieranie aktywności społecznej rodzin;


7) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;


8) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;


9) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;


10) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;


11) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;


12) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;


13) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;


14) sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach;


15) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;


16) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym, grupą roboczą lub innymi podmiotami, w których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.


Realizacja zadań określonych w ustawie z dn. 4 listopada 2016r. o wparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. poz. 1860), a w szczególności:


1) opracowywanie wspólnie z osobami uprawnionymi katalogu możliwego do uzyskania wsparcia;


2) występowaniu w imieniu osób uprawnionych, na ich żądanie, do podmiotów wymienionych w w/w ustawie w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia.


V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:


1)  forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas usprawiedliwionej nieobecności Asystenta Rodziny od lipca 2017r;


2) wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy - przeciętnie 40 godzin tygodniowo w systemie zadaniowym.


VI. Wymagane dokumenty:


1) list motywacyjny z podaniem danych umożliwiających kontakt tj. numer telefonu lub adres e-mail;


2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg załącznika;


3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, ukończone kursy i szkolenia;


4) kserokopie świadectw pracy;


5) oświadczenie kandydata o tym, że:


a) jestem obywatelem polskim;


b) nie jestem i nie byłem/byłam pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mi zawieszona lub ograniczona;


c) w stosunku do mnie nie został wydany tytuł egzekucyjny nakładający na mnie wypełnianie obowiązku alimentacyjnego lub  wypełniam obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do mnie wynika z tytułu egzekucyjnego;


d) nie byłem/byłam skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;


e) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych;


f) posiadam kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku asystenta rodziny;


g) wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016r. poz. 922).


List motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.


 


VII. Termin i miejsce składania dokumentów:


Termin składania dokumentów: do dnia 20 czerwca 2017r. (liczy się dzień wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu). Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po dniu 20 czerwca 2017r. nie będą rozpatrywane.


Miejsce składania dokumentów:


Komplet wymaganych dokumentów aplikacyjnych, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko - Asystent Rodziny" z podaniem imienia i nazwiska należy:


a) złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hażlachu, 43-419 Hażlach, ul. Główna 57 w godzinach pracy Ośrodka lub


b) przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu, 43-419 Hażlach, ul. Główna 57 (decyduje data wpływu do Ośrodka).


 


VIII. Informacje dodatkowe:


1) Wzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie można otrzymać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hażlachu. Druk ten jest również umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej www.gops.hazlach.samorzady.pl


2) Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:


Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.


Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.


3) Kandydaci, którzy zakwalifikują się do II etapu zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail (jeśli kandydat wskaże adres e-mail w ofercie) o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.


4) Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej znajdującej się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hażlachu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.gops.hazlach.samorzady.pl).


 


Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o  ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 poz. 922) informuję, iż:


- administratorem zebranych, w ramach prowadzonego naboru, danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu ul. Główna 57 43-419 Hażlach;


- dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby przeprowadzonego naboru i nie będą udostępniane innym odbiorcom;


- kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;


- podanie danych osobowych jest dobrowolne.


 


 


 


 

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC41 KB POBIERZKWESTIONARIUSZ OSOBOWY13.06.2017 11:1124

Autor : MONIKA DZIADEK KIEROWNIK GOPS W HAŻLACHU
Zredagował(a) : Sylwia Wawrzyczek
Data wprowadzenia : 2017-06-13 11:06:26
Data ostatniej modyfikacji : 13.06.2017 11:06
Liczba wyświetleń : 754
DRUKUJ


licznik odwiedzin: 161534