logo
Fundusz alimentacyjny
Fundusz alimentacyjny
A R T Y K U Ł   A R C H I W A L N YGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu od dnia 1 października 2008 roku realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 169.).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione są od kryterium dochodowego i przysługują wówczas jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 725,00 zł.

W okresie świadczeniowym 2015/2016 tj. od 1 października 2015 roku do 30 września 2016 roku wykazujemy dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy, czyli 2014 rok z uwzględnieniem dochodu utraconego i uzyskanego.

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy lub po tym roku, ustalając jego dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, ustalając dochód członka rodziny, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy jego dochód ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
W
przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenie
z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich
utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

1) została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;

2) zawarła związek małżeński.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hażlachu składają osoby uprawnione lub przedstawiciele ustawowi zamieszkujący na terenie gminy Hażlach. 

Wniosek powinien zawierać:

1) dane dotyczące członków rodziny, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - numer dokumentu stwierdzającego tożsamość;

2) oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu;

3) oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji. 

 


Autor : Dawczyk-Neblik Malwina
Zredagował(a) : Anna Kozyra
Data wprowadzenia : 2014-12-08 10:55:10
Data ostatniej modyfikacji : 11.03.2016 07:47
Liczba wyświetleń : 125

Redaktor  Data modyfikacji 
Sylwia Wawrzyczek  11.03.2016 07:48pokaż tą wersję
Sylwia Wawrzyczek  16.05.2018 12:55pokaż tą wersję

Redaktor  Data modyfikacji 
Anna Kozyra  08.12.2014 10:55pokaż tą wersję
DRUKUJ


licznik odwiedzin: 167327