logo
Świadczenia rodzinne » Świadczenie rodzicielskie
Świadczenie rodzicielskie
A R T Y K U Ł   A R C H I W A L N Y
Świadczenie rodzicielskie przysługuje:


1)   matce albo ojcu dziecka*;


2)   opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej
się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o
przysposobienie dziecka) w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do
ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto
decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;


3)   rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w
przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w
przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku
szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;


4)   osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką
dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka,
wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do
ukończenia 10. roku życia.* Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:


1)   skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek
matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co
najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;


2)   śmierci matki dziecka;


3)   porzucenia dziecka przez matkę.Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:


1)   52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym
porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego
dziecka;


2)   65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym
porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga
dzieci;


3)   67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym
porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga
dzieci;


4)   69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym
porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga
dzieci;


5)   71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy
jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia
opieką pięciorga i więcej dzieci.Aby objąć wsparciem jak największą grupę osób i zapewnić rodzicom jak
największe wsparcie materialne w pierwszym okresie życia dziecka,
świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie nie jest
uzależnione od kryterium dochodowego(jest to kwota netto, gdyż
świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu, ani innym
obciążeniom).Kwotę świadczenia rodzicielskiego przysługującą za niepełny miesiąc
ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni
kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę
dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia
przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę. 

Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje:


1)   w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci;


2)   jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:


1)   co najmniej jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny dziecka
(tj. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z
wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka), lub rodzina
zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, otrzymują zasiłek
macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy
jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu
macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;


2)   dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej - w przypadku matki lub ojca lub osoby, która przysposobiła dziecko;


3)   jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (tj. osoba
faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do
sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka), lub rodzina zastępcza, z
wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, nie sprawują lub zaprzestali
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z
zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które
uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;


4)   w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z
opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia
rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10,
świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub
zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawiez dnia 4 kwietnia 2014 r. o
ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;


5)   osobom uprawnionym do świadczenia rodzicielskiego przysługuje za
granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia
rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią
inaczej.

 


W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:


1)      świadczenia rodzicielskiego lub


2)      świadczenia pielęgnacyjnego, lub


3)      specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub


4)      dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, lub


5)      zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów


-      przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca
urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku opiekuna
faktycznego dziecka i rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej
zawodowej, osób, od miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek o
ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego został złożony w terminie
3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w
przypadku osób opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zastępczej, z
wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, od dnia objęcia dziecka opieką.W przypadku złożenia wniosku po terminie, nie później jednak niż w
okresie 52 tygodni, w przypadku urodzenia  (przysposobienia, objęcia
opieką) jednego dziecka i odpowiednio dłużej w przypadku urodzenia
(przysposobienia, objęcia opieką) więcej dzieci, prawo do świadczenia
rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął
wniosek.


W przypadku gdy świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka,
termin 3 miesięcy, jest liczony od dnia skrócenia okresu pobierania
świadczenia rodzicielskiego, śmierci matki dziecka lub porzucenia
dziecka przez matkę.


Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego określa
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8
grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne
(Dz. U. poz. 2284).Świadczenie rodzicielskie mogą otrzymywać także rodzice dzieci
urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie otrzymują zasiłku
macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego - w takim przypadku,
świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r.
do ukończenia przez dziecko 52 tygodnia życia (odpowiednio dłużej w
przypadku wieloraczków).


 


Autor : 
Zredagował(a) : Anna Kozyra
Data wprowadzenia : 2016-03-11 07:38:05
Data ostatniej modyfikacji : 11.03.2016 07:40
Liczba wyświetleń : 246

Redaktor  Data modyfikacji 
Sylwia Wawrzyczek  08.05.2018 11:17pokaż tą wersję

Redaktor  Data modyfikacji 
Anna Kozyra  11.03.2016 07:39pokaż tą wersję
Anna Kozyra  11.03.2016 07:39pokaż tą wersję
Anna Kozyra  11.03.2016 07:38pokaż tą wersję
DRUKUJ


licznik odwiedzin: 166583