logo
Nabór na wolne stanowisko
Nabór na wolne stanowisko
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Hażlachu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: stanowisko
ds. świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych w Dziale Świadczeń
Rodzinnych i Alimentacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hażlachu.I. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu,
43-419 Hażlach,  ul. Główna 57II.Stanowisko pracy: stanowisko ds. świadczeń wychowawczych, rodzinnych i
alimentacyjnych w Dziale Świadczeń Rodzinnych i AlimentacyjnychIII.Wymagania stawiane kandydatom:Niezbędne wymagania:

1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie wyższe,

3) doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 letni staż pracy,

4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni
praw publicznych,

5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) nieposzlakowana opinia,

7) znajomość następujących przepisów:

a) ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.
z 2016r., poz. 195) oraz przepisów wykonawczych do ustawy,

b) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst
jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 114 z późn.zm.) oraz przepisów wykonawczych do
ustawy,

c) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 169) oraz przepisów wykonawczych do
ustawy,

d) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 23),

d) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z
2015r., poz. 1515 z późn.zm.),

e) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2135 z późn.zm.).Dodatkowe wymagania:

1) preferowane wykształcenie wyższe na jednym z niżej wymienionych kierunków:
administracja, prawo, rachunkowość,

2) co najmniej 2 letni staż pracy w administracji samorządowej,

3) dodatkowe kursy lub szkolenia przydatne na stanowisku, w szczególności
dotyczące świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

4) biegła znajomość obsługi komputera.IV.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń określonych w ustawie:

- o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- o świadczeniach rodzinnych,

- o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

2) udzielanie osobom rzetelnej i pełnej informacji w zakresie załatwianych
spraw wynikających z w/w ustaw,

3) zakładanie i prowadzenie dokumentacji osób pobierających i ubiegających się
o świadczenia z w/w ustaw,

4) ustalanie uprawnień do w/w świadczeń,

5) opracowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach dot. w/w
świadczeń,

6) opracowywanie projektów zaświadczeń i innych dokumentów w sprawach dot. w/w
świadczeń,

7) sporządzanie list wypłat,

8) sporządzanie analiz, zapotrzebowań oraz sprawozdań rzeczowo - finansowych
dotyczących w/w świadczeń,

9) prowadzenie działań windykacyjnych w zakresie nienależnie pobranych
świadczeń.V.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy - przeciętnie 40 godzin
tygodniowo,

2) liczba etatów: 1

3) planowany termin zatrudnienia: marzec/kwiecień 2016r. na czas określony,

4) praca administracyjno-biurowa w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Hażlachu, 43-419 Hażlach ul. Główna 57,

5) miejsce pracy niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

6) stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz obsługą interesantów
(bezpośrednią i telefoniczną oraz za pomocą środków komunikacji
elektronicznej).VI.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu niepełnosprawnych jest
niższy niż 6%.VII. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny z podaniem danych umożliwiających kontakt tj. numer
telefonu lub adres e-mail,

2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - zgodny z
rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996r. w
sprawie prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze
stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z
1996r., Nr 62, poz. 286 z późn.zm.),

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,  kwalifikacje
zawodowe i staż pracy,

4) oświadczenie kandydata:

a) że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

b) o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
publicznych,

c) o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

d) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2015 r. poz. 2135 z późn.zm.),

5) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a
ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst
jednolity Dz.U. z 2014r., poz. 1202 z późn.zm.) jest zobowiązany do złożenia
wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.List motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie muszą być
własnoręcznie podpisane.VIII.Termin i miejsce składania dokumentówTermin składania dokumentów: do dnia 8 marca 2016r. (liczy się dzień wpływu do
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu). Dokumenty złożone przed
wszczęciem procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze lub dokumenty, które
wpłyną do Ośrodka po dniu 8 marca 2016r. nie będą rozpatrywane.Miejsce składania dokumentów:

Komplet wymaganych dokumentów aplikacyjnych, w zamkniętej kopercie z dopiskiem
"Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. świadczeń
wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych w Dziale Świadczeń Rodzinnych i
Alimentacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hażlachu" z podaniem
imienia i nazwiska należy:

a) złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hażlachu, 43-419
Hażlach, ul. Główna 57 w godzinach pracy Ośrodka lub

b) przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu, 43-419
Hażlach, ul. Główna 57 (decyduje data wpływu do Ośrodka).IX. Informacje dodatkowe:

1) Wzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz
wzór wymaganego oświadczenia można otrzymać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Hażlachu. Druki są również umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
www.gops.hazlach.samorzady.pl .

2) O terminie testu kwalifikacyjnego kandydaci zostaną poinformowani
telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail, jeżeli kandydat wskaże adres
e-mail w ofercie.

3) Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej
znajdującej się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hażlachu ul. Główna
57oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.gops.hazlach.samorzady.pl).

4) Jeżeli wybrany kandydat będzie osobą podejmującą po raz pierwszy pracę na
stanowisku urzędniczym w jednostce samorządowej, zostanie z nim zawarta umowa o
pracę na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, w czasie, której ma
obowiązek odbyć służbę przygotowawczą, kończącą się egzaminem.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn.zm.) informuję,
iż:

- administratorem zebranych, w ramach prowadzonego naboru, danych osobowych
jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu, ul. Główna 57, 43-419
Hażlach;

- dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby przeprowadzanego naboru
i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

- kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania,

- podanie danych osobowych jest dobrowolne.Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Hażlachu

Monika Dziadek

Autor : Kierownik GOPS w Hażlachu Monika Dziadek
Zredagował(a) : Anna Kozyra
Data wprowadzenia : 2016-02-27 10:49:23
Data ostatniej modyfikacji : 27.02.2016 11:17
Liczba wyświetleń : 132

Redaktor  Data modyfikacji 
Anna Kozyra  27.02.2016 11:13pokaż tą wersję
Anna Kozyra  27.02.2016 11:12pokaż tą wersję
Anna Kozyra  27.02.2016 11:12pokaż tą wersję
Anna Kozyra  27.02.2016 11:10pokaż tą wersję
Anna Kozyra  27.02.2016 11:10pokaż tą wersję
Anna Kozyra  27.02.2016 11:00pokaż tą wersję
Anna Kozyra  27.02.2016 10:59pokaż tą wersję
Anna Kozyra  27.02.2016 10:57pokaż tą wersję
Anna Kozyra  27.02.2016 10:55pokaż tą wersję
Anna Kozyra  27.02.2016 10:51pokaż tą wersję
Anna Kozyra  27.02.2016 10:50pokaż tą wersję
Anna Kozyra  27.02.2016 10:49pokaż tą wersję
DRUKUJ


licznik odwiedzin: 167345