logo
Nabór na wolne stanowisko
Nabór na wolne stanowiskoKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Hażlachu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: stanowisko ds.
świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych w Dziale Świadczeń
Rodzinnych i Alimentacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Hażlachu.

I. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu, 43-419 Hażlach ul. Główna 57

II .Stanowisko pracy: stanowisko ds. świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

III. Wymagania stawiane kandydatom:

Niezbędne wymagania:

1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie wyższe,

3) doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 letni staż pracy,

4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5) brak  skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) nieposzlakowana opinia,

7) znajomość następujących przepisów:

a) ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z
2016r., poz. 195) oraz przepisów wykonawczych do ustawy,

b) ustawy z
dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity
Dz.U. z 2015r., poz. 114 z późn.zm.) oraz przepisów wykonawczych do
ustawy,

c) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 169) oraz
przepisów wykonawczych do ustawy,

d) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 23),

d) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 1515 z późn.zm.),

e) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2135 z późn.zm.).

Dodatkowe wymagania:

1) preferowane wykształcenie wyższe na jednym z niżej wymienionych kierunków: administracja, prawo, rachunkowość,

2) co najmniej 2 letni staż pracy w administracji samorządowej,

3) dodatkowe
kursy lub szkolenia przydatne na stanowisku, w szczególności dotyczące
świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

4) biegła znajomość obsługi komputera.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń określonych w ustawie:

-o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

-o świadczeniach rodzinnych,

-o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

2) udzielanie osobom rzetelnej i pełnej informacji w zakresie załatwianych spraw wynikających z w/w ustaw,

3) zakładanie i prowadzenie dokumentacji osób pobierających i ubiegających się o świadczenia z w/w ustaw,

4) ustalanie uprawnień do w/w świadczeń,

5) opracowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach dot. w/w świadczeń,

6) opracowywanie projektów zaświadczeń i innych dokumentów w sprawach dot. w/w świadczeń,

7) sporządzanie list wypłat,

8) sporządzanie analiz, zapotrzebowań oraz sprawozdań rzeczowo - finansowych dotyczących w/w świadczeń,

9) prowadzenie działań windykacyjnych w zakresie nienależnie pobranych świadczeń.

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy - przeciętnie 40 godzin tygodniowo,

2) liczba etatów: 1

3) planowany termin zatrudnienia: marzec/kwiecień 2016r.  na czas określony,

4) praca administracyjno-biurowa w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu, 43-419 Hażlach ul. Główna 57,

5) miejsce pracy niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

6) stanowisko
pracy związane z pracą przy komputerze oraz obsługą interesantów
(bezpośrednią i telefoniczną oraz za pomocą środków komunikacji
elektronicznej).

VI. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia
ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w
jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnieniu niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

VII. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny z podaniem danych umożliwiających kontakt tj. numer telefonu lub adres e-mail,

2) kwestionariusz
osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - zgodny z
rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja
1996r. w sprawie prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach
związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych
pracownika (Dz.U. z 1996r., Nr 62, poz. 286 z późn.zm.),

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,  kwalifikacje zawodowe i staż pracy,

4) oświadczenie kandydata:

a) że
nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

b) o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

c) o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

d) o
wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn.zm.),

5) kandydat, który zamierza
skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia
21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z
2014r., poz. 1202 z późn.zm.) jest zobowiązany do złożenia wraz z
dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

List motywacyjny,  kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie muszą być własnoręcznie podpisane.

VIII.Termin i miejsce składania dokumentów

Termin
składania dokumentów: do dnia 8 marca 2016r. (liczy się dzień wpływu do
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu). Dokumenty złożone przed
wszczęciem procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze lub
dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po dniu 8 marca 2016r. nie będą
rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów: Komplet wymaganych
dokumentów aplikacyjnych, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na
wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. świadczeń wychowawczych,
rodzinnych i alimentacyjnych w Dziale Świadczeń Rodzinnych i
Alimentacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hażlachu" z
podaniem imienia i nazwiska należy:

a) złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hażlachu, 43-419 Hażlach ul. Główna 57 w godzinach pracy Ośrodka lub

b) przesłać
na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu, 43-419 Hażlach
ul. Główna 57 (decyduje data wpływu do Ośrodka).

IX. Informacje dodatkowe:

1) Wzór
kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz
wzór wymaganego oświadczenia można otrzymać w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Hażlachu. Druki są również umieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej www.gops.hazlach.samorzady.pl .

2) O terminie
testu kwalifikacyjnego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub
za pośrednictwem poczty e-mail, jeżeli kandydat wskaże adres e-mail w
ofercie.

3) Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy
informacyjnej znajdującej się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Hażlachu ul. Główna 57 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
(www.gops.hazlach.samorzady.pl).

4) Jeżeli wybrany kandydat będzie
osobą podejmującą po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w
jednostce samorządowej, zostanie z nim zawarta umowa o pracę na czas
określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, w czasie, której ma obowiązek
odbyć służbę przygotowawczą, kończącą się egzaminem.

Zgodnie z art.
24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn.zm.) informuję, iż:

- administratorem
zebranych, w ramach prowadzonego naboru, danych osobowych jest Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach;

- dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby przeprowadzanego naboru i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

- kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

- podanie  danych osobowych jest dobrowolne.


Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Hażlachu

Monika Dziadek


 Pliki do pobrania:

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie

 Autor : Kierownik GOPS w Hażlachu Monika Dziadek
Zredagował(a) : Anna Kozyra
Data wprowadzenia : 2016-02-26 15:12:04
Data ostatniej modyfikacji : 27.02.2016 10:37
Liczba wyświetleń : 136

Redaktor  Data modyfikacji 
Anna Kozyra  27.02.2016 10:31pokaż tą wersję
Anna Kozyra  27.02.2016 10:30pokaż tą wersję
Anna Kozyra  26.02.2016 15:12pokaż tą wersję
DRUKUJ


licznik odwiedzin: 167305