logo
Nabór na wolne stanowisko
Nabór na wolne stanowiskoKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hażlachu.
I.Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu, 43-419 Hażlach ul. Główna 57

II.Stanowisko pracy: stanowisko ds. świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych
w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

III.Wymagania stawiane kandydatom:

Niezbędne wymagania:
1)obywatelstwo polskie,
2)wykształcenie wyższe,
3)doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 letni staż pracy,
4)posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5)brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6)nieposzlakowana opinia,
7)znajomość następujących przepisów:
a)ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r., poz. 195) oraz przepisów wykonawczych do ustawy,
b) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 114 z późn.zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy,
c) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 169) oraz przepisów wykonawczych do ustawy,
d) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 23),
d) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 1515 z późn.zm.),
e) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2135 z późn.zm.).

Dodatkowe wymagania:
1)preferowane wykształcenie wyższe na jednym z niżej wymienionych kierunków: administracja, prawo, rachunkowość,
2)co najmniej 2 letni staż pracy w administracji samorządowej,
3)dodatkowe kursy lub szkolenia przydatne na stanowisku, w szczególności dotyczące świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
4)biegła znajomość obsługi komputera.

IV.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1)przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń określonych w ustawie:
-o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
-o świadczeniach rodzinnych,
-o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
2)udzielanie osobom rzetelnej i pełnej informacji w zakresie załatwianych spraw wynikających z w/w ustaw,
3)zakładanie i prowadzenie dokumentacji osób pobierających i ubiegających się o świadczenia z w/w ustaw,
4)ustalanie uprawnień do w/w świadczeń,
5)opracowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach dot. w/w świadczeń,
6)opracowywanie projektów zaświadczeń i innych dokumentów w sprawach dot. w/w świadczeń,
7)sporządzanie list wypłat,
8)sporządzanie analiz, zapotrzebowań oraz sprawozdań rzeczowo - finansowych dotyczących w/w świadczeń,
9)prowadzenie działań windykacyjnych w zakresie nienależnie pobranych świadczeń.

V.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy - przeciętnie 40 godzin tygodniowo,
2)liczba etatów: 1
3)planowany termin zatrudnienia: marzec/kwiecień 2016r.  na czas określony,
4)praca administracyjno-biurowa w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu, 43-419 Hażlach ul. Główna 57,
5)miejsce pracy niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
6)stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz obsługą interesantów (bezpośrednią i telefoniczną oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej).

VI.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

VII. Wymagane dokumenty:
1)list motywacyjny z podaniem danych umożliwiających kontakt tj. numer telefonu lub adres e-mail,
2)kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - zgodny z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996r., Nr 62, poz. 286 z późn.zm.),
3)kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,  kwalifikacje zawodowe i staż pracy,
4)oświadczenie kandydata:
a)że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
b)o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
c)o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
d)o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn.zm.),
5) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014r., poz. 1202 z późn.zm.) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

List motywacyjny,  kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie muszą być własnoręcznie podpisane.

VIII.Termin i miejsce składania dokumentów

Termin składania dokumentów: do dnia 8 marca 2016r. (liczy się dzień wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu). Dokumenty złożone przed wszczęciem procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze lub dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po dniu 8 marca 2016r. nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Komplet wymaganych dokumentów aplikacyjnych, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hażlachu" z podaniem imienia i nazwiska należy:
a)złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hażlachu, 43-419 Hażlach ul. Główna 57 w godzinach pracy Ośrodka lub
b)przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu, 43-419 Hażlach ul. Główna 57 (decyduje data wpływu do Ośrodka).

IX. Informacje dodatkowe:
1)Wzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz wzór wymaganego oświadczenia można otrzymać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hażlachu. Druki są również umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej www.gops.hazlach.samorzady.pl .
2)O terminie testu kwalifikacyjnego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail, jeżeli kandydat wskaże adres e-mail w ofercie.
3)Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej znajdującej się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hażlachu ul. Główna 57oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.gops.hazlach.samorzady.pl).
4)Jeżeli wybrany kandydat będzie osobą podejmującą po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostce samorządowej, zostanie z nim zawarta umowa o pracę na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, w czasie, której ma obowiązek odbyć służbę przygotowawczą, kończącą się egzaminem.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn.zm.) informuję, iż:
.administratorem zebranych, w ramach prowadzonego naboru, danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach;
.dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby przeprowadzanego naboru i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
.kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
.podanie  danych osobowych jest dobrowolne.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Hażlachu
Monika Dziadek


TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC41 KB POBIERZKwestionariusz osobowy26.02.2016 14:5340

Autor : Kierownik GOPS w Hażlachu Monika Dziadek
Zredagował(a) : Anna Kozyra
Data wprowadzenia : 2016-02-26 14:52:39
Data ostatniej modyfikacji : 26.02.2016 14:52
Liczba wyświetleń : 159
DRUKUJ


licznik odwiedzin: 167315