logo
Świadczenia rodzinne » Świadczenia opiekuńcze » Specjalny zasiłek opiekuńczy
Specjalny zasiłek opiekuńczy
A R T Y K U Ł   A R C H I W A L N Y
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i
opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788, z późn. zm.) ciąży obowiązek
alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:
1) nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
2) rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
-w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o
niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności
stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 664,00  zł.

W przypadku gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz
rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza
kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o
kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi
rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, specjalny
zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim
okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku
kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.Autor : Jolanta Prochaska
Zredagował(a) : Beata Mazur
Data wprowadzenia : 2015-05-04 13:56:11
Data ostatniej modyfikacji : 04.05.2015 14:02
Liczba wyświetleń : 197

Redaktor  Data modyfikacji 
Sylwia Wawrzyczek  11.03.2016 07:34pokaż tą wersję
Sylwia Wawrzyczek  08.05.2018 11:06pokaż tą wersję
Sylwia Wawrzyczek  02.11.2018 08:58pokaż tą wersję
Sylwia Wawrzyczek  02.11.2018 09:01pokaż tą wersję

Redaktor  Data modyfikacji 
Beata Mazur  04.05.2015 14:01pokaż tą wersję
Beata Mazur  04.05.2015 14:00pokaż tą wersję
Beata Mazur  04.05.2015 13:59pokaż tą wersję
Beata Mazur  04.05.2015 13:57pokaż tą wersję
Beata Mazur  04.05.2015 13:56pokaż tą wersję
DRUKUJ


licznik odwiedzin: 167307