logo
Tablica ogłoszeń
REWOLUCJA W ŚWIADCZENIU PIELĘGNACYJNYM!Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu informuje, że od 1 stycznia 2010r. zniesiono kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia pielęgnacyjnego, które na dzień dzisiejszy wynosi 520 zł miesięcznie. Do 31 grudnia 2009r. o świadczenie to mogły ubiegać się osoby, jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczał kwoty 583 zł. Obecnie nie ma kryterium dochodowego, a zmiana ta wynika z art. 13 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (Dz.U. Nr 219, poz. 1706) i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010r.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn.zm.) świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

1.     matce lub ojcu,

2.     innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny,

3.     opiekunowi faktycznemu dziecka,

jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki, o której mowa wyżej.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

1)  osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;

2)  osoba wymagająca opieki:

a) pozostaje w związku małżeńskim,

b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;

3)  osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;

4)  osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie;

5)  na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Bliższych informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hażlachu ul. Główna 57 od poniedziałku do piątku w godz. od 7 30 do 1530 bądź pod numerem telefonu 33 8569600.

 

 

 

 

 

Autor : Jolanta Prochaska
Zredagował(a) : Beata Mazur
Data wprowadzenia : 2010-02-09 11:30:26
Data ostatniej modyfikacji : 09.02.2010 11:30
Liczba wyświetleń : 507
DRUKUJ


licznik odwiedzin: 166570