logo
Świadczenia rodzinne » Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego » Zasiłek rodziny
Zasiłek rodzinny oraz dodatkiZasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest  dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności   zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583,00 zł.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

-  18 roku życia

-  nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia

-  24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

-   dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim

-  dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej

- osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie

- dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko

- osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:

a/ rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje

b/ojciec dziecka jest nieznany

c/ powództwo o ustalenie świadczeń alimentacyjnych od drugiego z rodziców zostało oddalone

d/sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka

 Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki:

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Autor : Jolanta Prochaska
Zredagował(a) : Beata Mazur
Data wprowadzenia : 2007-06-04 14:40:54
Data ostatniej modyfikacji : 07.05.2009 11:14
Liczba wyświetleń : 348

Redaktor  Data modyfikacji 
Beata Mazur  07.05.2009 11:13pokaż tą wersję
Beata Mazur  07.05.2009 11:11pokaż tą wersję
Beata Mazur  26.07.2007 22:45pokaż tą wersję
Beata Balas  26.07.2007 22:44pokaż tą wersję
Beata Balas  04.06.2007 14:40pokaż tą wersję
DRUKUJ


licznik odwiedzin: 167274