logo
Świadczenia rodzinneŚwiadczenia rodzinne* przysługują :

 

- obywatelom polskim,

- cudzoziemcom:

a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczypospolitą Polską umów dwustronych o zabezpieczeniu społecznym,

c)  przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkiwanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust.1 pkt.13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006r. Nr 234, poz. 1694), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenia rodzinne przysługują powyższym osobom, jeżeli zamieszkują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o kordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

W przypadku ubiegania się o świadczenia rodzinne należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hażlachu wniosek o  ustalenie prawa do świadczeń wraz z wymaganą dokumentacją.

 

 

Do wniosku należy dołączyć przede wszystkim:

- akt urodzenia dziecka lub inny dokument urządowy potwierdzający wiek dziecka,

- zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydawane przez właściwy urząd skarbowy,

- zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów,

- oświadczenia o deklarowanych dochodach w przypadku osoby prowadzącej działalność na podstawie ryczałtu lub karty podatkowej,

-   nakaz płatniczy w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego,

-  inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych

 

*informacja opracowana na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinny z dnia 28 listopada 2003r.( Dz.U.nr 228 poz.2255 z późn. zm. )

Autor : Jolanta Prochaska
Zredagował(a) : Beata Mazur
Data wprowadzenia : 2009-05-07 10:43:25
Data ostatniej modyfikacji : 07.05.2009 10:43
Liczba wyświetleń : 375
DRUKUJ


licznik odwiedzin: 161572