logo
Zaliczka alimentacyjna
ZALICZKA ALIMENTACYJNAZALICZKA ALIMENTACYJNA *

 

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu od dnia 1 września 2005r. na podstawie  ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej /Dz. U. z 2005r., Nr 86, poz. 732 z późn. zm./ realizuje nowe zadanie - wypłatę zaliczki alimentacyjnej.

 

Zaliczka alimentacyjna - oznacza kwotę wypłaconą przez organ właściwy wierzyciela osobie uprawnionej na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego, ustalonego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja świadczenia alimentacyjnego jest bezskuteczna.

 

Bezskuteczności egzekucji - oznacza egzekucję, w wyniku której nie wyegzekwowano należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych za okres trzech ostatnich miesięcy.

 

Organem właściwym wierzyciela jest  wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

 

Osobą uprawnioną do zaliczki alimentacyjnej jest osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli:

a)      osoba uprawniona jest wychowywana przez osobę samotnie wychowującą dziecko,

w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych (osoba samotnie wychowująca dziecko to panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba, że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),

b)      osoba uprawniona jest wychowywana przez osobę pozostającą w związku małżeńskim z osobą, która przebywa w zakładzie karnym powyżej 3 miesięcy albo jest całkowicie ubezwłasnowolniona,

c)      jest osobą uczącą się, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych (to osoba pełnoletnia ucząca się, nie pozostającą na utrzymaniu rodziców związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został wydany przed osiągnięciem pełnoletniości przez osobę uczącą się)

 

Zaliczka alimentacyjna przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia albo, w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia 24 roku życia,  jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 583,00 zł.

 

Zaliczka przysługuje do wysokości świadczenia alimentacyjnego, nie więcej jednak niż:

1) w przypadku gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki - 170,00 zł dla osoby uprawnionej albo 250,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) w przypadku gdy w rodzinie są trzy osoby, lub więcej, uprawnione do zaliczki - 120,00 zł dla osoby uprawnionej albo 170,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku, gdy dochód rodziny nie przekracza 291,50 zł (tj. 50% kwoty 583,00 zł ) kwotę zaliczki zwiększa się do:

1) w przypadku gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do     zaliczki - 300,00 zł dla osoby uprawnionej albo 380,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o  znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) w przypadku gdy w rodzinie są trzy osoby, lub więcej uprawnione do  zaliczki - 250,00 zł dla osoby uprawnionej albo 300,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Zaliczka nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona:

1)      przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;

2)      zawarła związek małżeński;

3)      jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.

 

Przy ustalaniu prawa do zaliczki do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymywanej zaliczki.

 

Jeżeli osoba uprawniona lub jej przedstawiciel marnotrawią wypłacaną jej zaliczkę lub wydatkują ją niezgodnie z przeznaczeniem, organ właściwy wierzyciela może przekazywać należną osobie zaliczkę w całości lub w części w formie rzeczowej.

 

Prawo do zaliczki ustala organ właściwy wierzyciela począwszy od miesiąca, w którym został złożony u komornika sądowego wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, do końca okresu zasiłkowego.

 

W przypadku gdy świadczenia alimentacyjne dochodzone są od dłużnika alimentacyjnego zamieszkałego za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, osoba mająca prawo do świadczeń alimentacyjnych składa do organu właściwego wierzyciela wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej łącznie z informacją sądu okręgowego o stanie egzekucji lub zaświadczeniem zagranicznej instytucji egzekucyjnej o stanie egzekucji świadczeń alimentacyjnych za okres trzech ostatnich miesięcy oraz wymaganą dokumentacją.

 

Ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej następuje na wniosek osoby uprawnionej do zaliczki, jej przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego. Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej składa się w kancelarii komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz osoby uprawnionej. Komornik dołącza do wniosku o przyznanie zaliczki zaświadczenie o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego, w tym informację o wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego i przekazuje wniosek do rozpatrzenia organowi właściwemu tj. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Hażlachu.

 

Organ właściwy wierzyciela wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu zaliczki na podstawie otrzymanego kompletu dokumentów, w tym:

1)      wniosku o przyznanie zaliczki;

2)      zaświadczenia komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń     alimentacyjnych i wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych bądź informacji sądu okręgowego o stanie egzekucji lub zaświadczenia zagranicznej instytucji egzekucyjnej o stanie egzekucji świadczeń alimentacyjnych;

3)      oświadczenia wnioskodawcy o:

a)      spełnianiu warunków określonych w ustawie, w tym o niewystępowaniu okoliczności, w których osoba uprawniona:

-  przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w  rodzinie     zastępczej;

-         zawarła związek małżeński;

-         jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko

b)      przekazaniu komornikowi sądowemu wszystkich znanych mu istotnych informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika alimentacyjnego;

4)      informacji wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych do alimentacji  względem osoby uprawnionej, na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. -  Kodeks rodzinny i opiekuńczy;

5)      innych niezbędnych dokumentów określonych w przepisach o świadczeniach     rodzinnych, w tym:  

1.  uwierzytelnionej kopii dokumentu stwierdzającego  tożsamość osoby ubiegającej się o   zaliczkę alimentacyjną;

2.   skróconych odpisów aktów urodzenia

3.   zaświadczeń o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydanych przez właściwy urząd skarbowy, zawierających informacje o:

a)      wysokości dochodu,

b)      wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu,

c)      wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,

d)      wysokości należnego podatku;

4.      zaświadczeń lub oświadczeń dokumentujących wysokość innych dochodów;

5.      oświadczeń o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające w szczególności informacje o:

      a)  wysokości dochodu,

      b)  wysokości należnych składek na ubezpieczenie społeczne,

      c)  wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,

      d)  wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,

      e)   wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;

8.  innych zaświadczeń lub oświadczeń oraz dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do zaliczki alimentacyjnej, w tym m. in.

a)      orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne

b)      prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, kopii odpisów wyroków zasądzających alimenty,

c)      orzeczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

d)      zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej.

 

 

Organ właściwy wierzyciela po upływie kwartału dokonuje rozliczenia pomiędzy  wypłaconą zaliczką a wyegzekwowanym przez komornika świadczeniem  alimentacyjnym. Wysokość zaliczki w następnym kwartale stanowi różnicę pomiędzy świadczeniem  alimentacyjnym albo kwotami, o których mowa w art. 8 ustawy, a wysokością wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego.

 

Organ właściwy wierzyciela może bez zgody strony zmienić lub uchylić ostateczną decyzję administracyjną, na mocy której strona nabyła prawo do zaliczki, jeżeli uległa zmianie sytuacja rodzinna lub dochodowa rodziny mająca wpływ na prawo do zaliczki albo osoba nienależnie pobrała zaliczkę.

 

Organ właściwy wierzyciela wstrzymuje wypłatę zaliczki w przypadku odmowy udzielenia organowi właściwemu wierzyciela informacji mających wpływ na wypłatę zaliczki lub podania informacji nieprawdziwych; a także w przypadku odmowy udzielenia komornikowi sądowemu przez osobę uprawnioną do zaliczki lub jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub podania informacji nieprawdziwych.

 

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej,  powiększonej o 5%.

 

Dłużnik alimentacyjny, przeciwko któremu prowadzona jest egzekucja świadczeń  alimentacyjnych na rzecz osoby uprawnionej, nie może żądać zwolnienia z egzekucji powołując się na zapłacenie świadczeń alimentacyjnych do rąk osoby uprawnionej.

 

Zmiany w wysokości zaliczki na skutek zmiany wysokości świadczenia alimentacyjnego dokonuje się od miesiąca wpływu tytułu egzekucyjnego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne.

 

Osoba, która pobrała nienależnie zaliczkę, jest zobowiązana do jej zwrotu.

 

Organ właściwy wierzyciela może umorzyć należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych zaliczek, a także wierzyciela z tytułu nienależnie pobranej zaliczki, uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną tych osób.

 

 

POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH*

 

Dłużnik alimentacyjny to osoba  zobowiązana do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, wobec której egzekucja zobowiązań jest bezskuteczna.

 

W przypadku bezskutecznej egzekucji świadczenia alimentacyjnego komornik sądowy prowadzący postępowanie jest obowiązany do poinformowania organu właściwego dłużnika (właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania) o stanie egzekucji i przyczynach jej bezskuteczności. Po otrzymaniu wspomnianej informacji ośrodek pomocy społecznej, na wniosek organu właściwego dłużnika, przeprowadza wywiad środowiskowy u dłużnika alimentacyjnego.

 

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swych  zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika:

- zwraca się do właściwego urzędu pracy o przedstawienie informacji o możliwościach aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego;

- występuje, w razie braku możliwości aktywizacji zawodowej, z wnioskiem do starosty o skierowanie dłużnika do prac organizowanych na zasadach robót publicznych, określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

W przypadku uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu, o którym mowa w ust. 1, lub odmowy podjęcia prac, o których mowa w  ust. 2, lub uchylania się od nich, organ właściwy dłużnika informuje podmiot  uprawniony do złożenia wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).

 

Organ właściwy dłużnika, w przypadku złożenia powyższego wniosku kieruje do starosty wniosek o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. Na jego podstawie starosta wydaje decyzję o  zatrzymaniu prawa jazdy. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje na wniosek organu właściwego dłużnika po stwierdzeniu ustania przyczyn zatrzymania.

 

W przypadku złożenia przez organ właściwy dłużnika wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) organ właściwy wierzyciela może wytoczyć powództwo przeciwko osobom zobowiązanym w dalszej kolejności do alimentacji na rzecz osoby uprawnionej na podstawie art. 132 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.).

 

 

.........................................................

* na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej /Dz. U. Nr 86 poz. 732 z 2005r. z późn. zm./

Autor : mgr. Beata Balas
Zredagował(a) : Beata Balas
Data wprowadzenia : 2007-05-28 15:16:02
Data ostatniej modyfikacji : 28.05.2007 15:16
Liczba wyświetleń : 567
DRUKUJ


licznik odwiedzin: 167334